Појмови у саобраћају

Саобраћај је кретање возила и лица на путевима, чије је понашање уређено у циљу његовог безбедног и несметаног одвијања.
Пут је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом или другим прописима.
Јавни пут је пут од општег значаја који могу под једнаким уловима да користе сви или одређени учесници у саобраћају и који је надлежни орган прогласио као такав.
Некатегорисани пут је пут који може под једнаким условима да користи већи број корисника.

Аутопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком.

autoput

Зауставна трака обележени уздужни део пута намењен искључиво за заустављање возила која се због непредвидивих разлога морају зауставити као  што је неисправност, изненадна неспособност возача за управљање возилом …

Мотопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком, пут је резервисан за саобраћај моторних возила.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља.

Делови пута

  1. Тротоар
  2. Обележен пешачки прелаз
  3. Пешачко острво
  4. Коловоз
  5. Коловозна трака
  6. Саобраћајна трака
  7. Бициклистичка стаза
  8. Знак „Обележен пешачки прелаз“
  9. Знак „Бициклистичка стаза“

delovi puta

Коловоз је део површине пута намењен првенствено за саобраћај возила.

Коловозна трака је уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру, с једном или више саобраћајних трака.

Саобраћајна трака је обележени или необележени уздужни део коловоза чија је ширина довољна за несметан саобраћај једног реда возила.

Тротоар је посебно уређена саобраћајна површина намењена за кретање пешака, која није у истом нивоу с коловозом пута, или је од коловоза одвојена на други начин.

Обележени пешачки прелаз је део површине коловоза намењен за прелажење пешака преко коловоза, означен ознакама на коловозу и одговарајућим саобраћајним знаком.

Пешачка зона је уређена саобраћајна површина намењена за кретање пешака у којој је дозвољено кретање моторних возила с посебним одобрењем.

Пешачко острво је уздигнута или на други начин обележена површина која се налази на коловозу и која је одређена за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, или улазе у возило и излазе из возила јавног саобраћаја.

Бициклистичка трака је део коловоза намењен за саобраћај бицикала и мопеда, која се протеже дуж коловоза и која је обележена уздужном линијом на коловозу.

Бициклистичка стаза је изграђена саобраћајна површина намењена за саобраћај бицикла и мопеда, која се протеже уздуж коловоза и која је од њега одвојена и обележена прописаним саобраћајним знаком.

Саобраћајна трака за принудно заустављање возила је обележени уздужни део коловоза на аутопутевима и на одређеним местима на путевима вишег ранга, као и у тунелима и галеријама, намењена за принудно заустављање возила.

Саобраћајна трака за успоравање је део коловоза намијењен за искључивање возила из саобраћаја на путу.

Саобраћајна трака за убрзавање је део коловоза намењен за укључивање возила у саобраћај са споредног пута, односно других прилазних путева с објеката поред путева.

Саобраћајна трака за возила јавног градског превоза је обележени уздужни део коловоза намењен за возила јавног градског превоза путника, кад су у возилу путници.

Саобраћајна трака за спора возила је уздужни дио коловоза намењен за возила која спором вожњом смањују одвијање саобраћаја.

Стајалиште је дио површине пута намењен за заустављање аутобуса, тролејбуса или трамваја ради уласка и изласка путника и које је обелжено саобраћајним знаком.

Улица је дио пута у насељеном мјесту, с тротоаром и ивичњаком, поред које се најмање са једне стране налазе редови кућа или групе зграда.

Раскрсница је површина на којој се укрштају или спајају два пута или више путева, као и шира саобраћајна површина која настаје укрштањем, односно спајањем путева.

ВОЗИЛА

Возило је свако превозно средство намењено за кретање по путу осим покретних столица без мотора за немоћна лица и дечијих превозних средстава .

Моторно возило је возило које се покреће снагом сопственог мотора и које је првенствено намењено за превоз лица или терета на путевима, или вучу прикључног возила, осим возила која се крећу по шинама и помоћних пешачких средстава.

Бицикл је возило које има најмање два точка и покреће се искључиво снагом возача.

Мопед је моторно возило са два точка чија радна запремина мотора није већа од 50 cm³, а снага код електричних мотора не прелази 4 kw, или на три точка чија радна запремина мотора није већа од 50 cm,³ или снага мотора код мотора с унутрашњим сагоревањем и електричних мотора није већа од 4 kW, и које на равном путу не може развити брзину већу од 45 km/h.

Mотоцикл је моторно возило сa два точка, или са три асиметрично постављена точка (са бочном приколицом) код којег је радна запремина мотора већа од 125 cm³ и које на равном путу може развити брзину већу од 45 km/h.

Путнички аутомобил је моторно возило намењено за превоз лица које, осим седишта за возача, има највише осам седишта.

Аутобус је моторно возило намењено за превоз лица које, осим седишта за возача, има више од осам седишта.

Теретно возило је свако моторно возило које је намењено за превоз терета.

Трактор је моторно возило конструисано да вуче, потискује или носи измењива оруђа, односно да служи за погон таквих оруђа или за вучу прикључних возила.

Тролејбус је моторно возило намењено за јавни превоз путника које, осим седишта за возача, има више од осам седишта и које, ради напајања мотора електричном енергијом, има контакт с електричним проводником.

Шинско возило је возило посебно конструисано и искључиво намењено за вожњу по шинама.

Трамвај је возило на шинама с електричним погоном, намењено за јавни превоз путника и које је ради напајања мотора електричном енергијом, везано за електрични вод.

Запрежно возило је возило које вуче упрегнута животиња.

Прикључно возило је возило намењено да буде вучено моторним возилом, било да је конструисано као приколица или као полуприколица.

Полуприколица је прикључно возило без предње осовине, конструисано тако да се својим предњим делом ослања на вучно возило.

УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ

Учесник у саобраћају је лице које на путу управља возилом или се налази у возилу или на возилу, које тера, води или јаше животињу која се креће по путу, као и пешак или лице које своје послове и радне задатке обавља на путу.

Возач је лице које на путу управља возилом.

Пешак је лице које учествује у саобраћају а не управља возилом, нити се превози у возилу или на возилу, лице које властитом снагом гура или вуче возило, ручна колица, дечије превозно средство, бицикл, мопед или покретна колица за немоћна лица, лице у покретној столици за немоћна лица коју покреће властитом снагом или снагом мотора, ако се при томе креће брзином човечијег хода.

ОСТАЛИ ПОЈМОВИ

Насеље је простор на којем се редови или групе зграда налазе с једне или с обе стране пута дајући му изглед улице и чије границе одређује надлежни орган за управљање путевима, саобраћајним знаковима за обележавање насељених места.

Колона је низ од најмање три возила (осим бицикла, трактора, радне машине и запрежног возила) која су заустављена на путу, или се на блиском међусобном одстојању крећу истом саобраћајном траком у истом смеру, при чему су брзина кретања возила и поступања возача међусобно условљени и између којих, без ометања, не може да уђе друго возило.

Мимоилажење је пролажење возилом поред другог возила које се по истом коловозу креће из супротног смера.

Мењање саобраћајне траке је прелажење возилом из једне у другу саобраћајну траку за саобраћај у истом смеру ради престројавања или дозвољеног бржег кретања.

Oбилажење је пролажење возилом поред заустављеног или паркираног возила или другог објекта који се налази на саобраћајној траци којом се возило креће.

Паркирање возила је прекид кретања возила дужи од пет минута осим прекида који се прави да би се поступило по знаку или правилу којим се регулише саобраћај.

Заустављање возила је сваки прекид кретања возила на путу у трајању до пет минута, осим прекида који се прави да би се поступило по знаку или правилу којим се регулише саобраћај.

Полукружно окретање је окретање возила за 180 степени, у односу на дотадашњи смјер кретања, ради укључења у супротни саобраћајни ток.

Претицање је пролажење возилом поред другог возила које се креће у истој саобраћајној траци и у истом смеру.

Пропуштање возила је радња коју је у одређеним случајевима возач дужан извршити заустављањем возила, смањивањем брзине кретања или прекидањем радње коју изводи возилом, и то на начин који не приморава возача другог возила да нагло миења правац или брзину кретања.

Престројавање је заузимање таквог положаја возилом на саобраћајној траци и на таквој удаљености од раскрснице или другог места на путу из којег се на сигуран начин може извести наредна допуштена радња возилом (скретањем, окретањем, заустављањем и сл.).

Саобраћајна незгода је догађај на путу или који је почео на путу, у којем је учествовало најмање једно возило у покрету и у којем је једно или више лица погинуло или повређено или је настала материјална штета.

Светлоодбојни прслук је одевни предмет намењен лакшем уочавању лица која се на јавном путу налазе ван возила.

Растојање је најкраћа бочна удаљеност између најистуренијих тачака возила или лица, односно других објеката.

Одстојање је најкраћа уздужна удаљеност између најистуренијих тачака возила или лица, односно других објеката.

Скуп возила чине моторно возило и прикључна возила која у саобраћају на путевима учествују као целина.

Зона смиреног саобраћаја је подручје у насељу обележено прописаним саобраћајним знаком у којем возила не смију да се крећу брзином већом од брзине хода пешака због дозвољеног кретања пешака и дечије игре.

Хоризонтална сигнализација

Галерија

Ова галерија садржи 2 фотографије.

 Ознаке на коловозу Ознаке на коловозу служе за регулисање саобраћаја на путевима, за вођење учесника у саобраћају и за пружање одговарајућих обавештења возачима и пешацима. Врста ознака на коловозу су: уздужне ознаке, попречне ознаке, остале ознаке на коловозу и предметима … Наставите са читањем